content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Radon / Att mäta radon

Att mäta radon

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

Radonmätning

Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3. Det betyder att radonhalten inomhus inte bör vara mer än 200 becquerel (Bq) per kubikmeter luft. För att hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m3 behövs mätningar i så gott som alla småhus. Mätningar behövs även i alla lägenheter med markkontakt och i lägenheter som är byggda med blå lättbetong.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3. Av dessa är cirka 40 000 kända och cirka 25 000 är åtgärdade.

Alla bör mäta sin bostad men särskilt viktigt är det om du:

 • Bor i ett område där du vet att radonhalten i marken är hög.
 • Misstänker att ditt hus är byggt av blåbetong.

Själva mätningen är enkel

En radonmätning bör pågå i två månader mellan den 1 oktober och den 30 april. Illustration: Solveig Hellmark
En radonmätning bör pågå i två månader mellan den 1 oktober och den 30 april. Illustration: Solveig Hellmark

En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Den vanligaste metoden är spårfilm, vilket är ett material som har förmågan att registrera radonets alfastrålning.

 1. Du beställer radonmätare, små dosor, via kommunens miljökontor eller direkt från ett mätlaboratorium.
 2. Sedan placerar du ut dosorna enligt anvisningarna i minst två rum.
 3. När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.
 4. Efter några veckor får du mätresultaten.

Mättiden är viktig

Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året. Därför är det viktigt att mäta under en relativt lång period. Radonhalten varierar nämligen ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar.

Exempel på hur radonhalten kan variera under en vecka.
Exempel på hur radonhalten kan variera under en vecka.

Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde – om du exempelvis ska köpa hus – finns det snabbare metoder. De har mättider på mellan två dygn och en vecka. En mätning under en kort period är dock bara rådgivande. Den kan inte användas för något myndighetsbeslut.

  Läs mer om att snabbmäta radon

Mätningar av vatten

Det enda sättet att ta reda på om dricksvattnet innehåller höga radonhalter är att göra en analys. Det finns flera olika metoder, men de måste utföras på rätt sätt för att resultatet ska vara pålitligt.

Vattnet måste vara friskt och inte ha stått i rören någon längre tid. Du måste se till att radonet inte får tillfälle att avgå till luften när provet tas. Du måste också ha en specialflaska att ta vattnet i för att radonet inte ska försvinna ut genom flaskan. En sådan får du hemskickad från mätlaboratoriet eller kommunens miljökontor när du har anmält att du vill mäta radon.

Ta reda på varifrån radonet kommer

Om du konstaterat förhöjda radonhalter i ditt hus måste du ta reda på var radonet kommer ifrån, för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Radonkonsulter kan utföra sådana mätningar ganska snabbt. Med hjälp av mätinstrument avgör de om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Om inte, kontrollerar de exempelvis:

 • Om vattnet kan vara orsaken.
 • Hur huset är konstruerat.
 • Hur ventilationen ser ut.
 • Vilken mark huset står på.
 • Var eventuell jordluft läcker in i huset.

Med dessa mätningar, samt med sin kunskap och erfarenhet som grund föreslår konsulterna sedan åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet 200 Bq/m3.

Mätning av radon i flerbostadshus

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att radonmätning sker i ett visst urval av lägenheter för att få en bild av radonsituationen i fastigheten. Här bör mätningar ske:

 • I alla lägenheter med direkt markkontakt, det vill säga där det inte finns källare under bostaden.
 • I minst en lägenhet per plan i lägenheter på högre belägna plan. Dessa mätningar bör täcka minst 20 procent av lägenheterna i de högre belägna planen.
 • Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten. Anledningen är att markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i luft listas hos Swedac:
Ackrediterade laboratorier


Senast uppdaterad/granskad 2017-04-26