Driva verksamhet med joniserande strålning

Förändringar i din verksamhet som kan ha betydelse för strål­säker­heten ska anmälas till Strål­säkerhet­smyndigheten. Det gäller exempel­vis om du skaffar nya strål­källor eller gör dig av med gamla.

På den här sidan kan du läsa mer om hur du går tillväga för att anmäla nya strålkällor, eller för att avregistrera gamla. Du får även information om transport av strålkällor, avfall och vad som gäller om du vill byta kontaktperson eller namn på ditt företag.

En strålkälla är en enhet som kan orsaka exponering antingen genom att avge joniserande strålning eller genom att avge radioaktiva ämnen.

En utrustning är en behållare eller anordning som innehåller en strålkälla, eller en elektrisk utrustning som avger joniserande strålning.

Anmäl nya strålkällor och utrustningar

Om du vill börja använda en ny strålkälla eller utrustning måste du

 • anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten genom att fylla i och skicka in blanketten "Nyregistrering av utrustning"
 • vänta på bekräftelse i form av ett nytt registerutdrag.

Om anmälan gäller

 • en typ av strålkälla eller utrustning som inte tidigare är känd av Strålsäkerhetsmyndigheten måste den först bedömas av oss
 • införsel till Sverige av en strålkälla som innehåller ett radioaktivt ämne ska även en blankett enligt rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 fyllas i.

För nyregistrering av en CT behöver vi även få in följande information:

 • Beskrivning av strålskärmningen i rummet där utrustningen ska stå (3-4 §§ SSMFS 2008:11). Skicka med en skiss över lokalen, manöverplatsen och angränsande utrymmen.
 • Arbetsrutiner vid undersökningar som beskriver strålskydd för personal och djurägare (9-10 §§ samt de allmänna råden i SSMFS 2008:30). Uppge speciellt om personer kommer att vistas inne i lokalen vid exponering.
 • Beskrivning av hur personalen är kategoriindelad (4 kap. SSMFS 2008:51).

 

Anmäl strålkällor och utrustningar du inte längre använder

Strålkällor eller utrustningar du inte längre ska använda måste tas om hand på ett strålsäkert sätt. Du är ansvarig för den registrerade strålkällan eller utrustningen tills du med ett intyg kan visa vem den har lämnats till. Det betyder också att du fortsätter att betala årlig avgift för strålkällan. Den verksamhet som tar över din gamla strålkälla eller utrustning måste ha tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten och skicka in en blankett för nyregistrering. Först då kan myndigheten avregistrera ditt tillstånd.

När du avvecklar verksamhet med radioaktiva ämnen gäller följande:

 • Anmäl förändringen genom att fylla i och skicka in blanketten ”Avregistrering av utrustning”.
 • Kontakta företaget du köpte strålkällan av, de kan hjälpa dig att hantera strålkällorna på rätt sätt.

Så tar du hand om röntgenutrustning

När röntgenrör i röntgenutrustning ska kasseras är det viktigt att röret görs permanent obrukbart så att det inte längre utsätter människor för strålning.

Du ska

 • lämna röntgenutrustningen till en skrotfirma
 • fyll i blanketten "Avregistrering av utrustning" och skicka den till Strålsäkerhetsmyndigheten
 • skicka även ett originalintyg till Strålsäkerhetsmyndigheten där du eller skrotfirman försäkrar att röntgenröret har gjorts obrukbart.

Sluta använda strålning

Om din verksamhet slutar använda joniserande strålning ska du kunna visa att alla registrerade strålkällor och utrustningar har tagits om hand enligt Strålsäkerhetsmyndighetens regler. Först då kan myndigheten avskriva ditt tillstånd.

Föra ut strålkällor ur landet

Ditt tillstånd för verksamhet med strålning kan ge dig rätt att föra radioaktiva ämnen ur landet.

Rätten kan gälla

 • att du tillfälligt får föra ut ämnena för service eller reparation på den utrustning de är placerade i och att sedan föra strålkällorna tillbaka igen
 • att låta strålkällorna återgå till en utländsk leverantör, eller överlåtas till någon annan utanför Sverige.

Du som skickar strålkällorna måste

 • förvissa dig om att mottagaren har tillstånd för införsel och innehav av dem
 • följa förordningen (Euratom) nr 1493/93, när radioaktiva ämnen passerar gränser mellan EU-länder.

Radioaktivt avfall

Aktiviteten i radioaktiva ämnen minskar med tiden. Därför behöver de bytas ut med jämna mellanrum. Radioaktiva ämnen som du ska kassera räknas som radioaktivt avfall. För visst radioaktivt avfall finns regler om producentansvar. Producentansvar innebär följande:

 • Du som bedriver verksamhet där det kan uppstå radioaktivt avfall kan lämna över ansvaret till tillverkaren eller den som överlåtit strålkällan till dig, den ansvarige producenten. Den ansvarige producenten ska kunna tala om för dig var du kan lämna ditt radioaktiva avfall.
 • Strålkällor i behållare skickas till en för ändamålet godkänd avfallsanläggning. I Sverige är det Cyclife Sweden AB. Inom EU finns även andra anläggningar. Du kan läsa i riksdagens förordning om producentansvar i vilka fall producentansvaret gäller.

Byte av företagsnamn eller kontaktperson

Om du byter namn på ditt företag eller skaffar en ny kontaktperson ska detta anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det gör du enklast genom att skicka informationen via e-post till myndighetens registratur.