Att arbeta strålsäkert

Den som har tillstånd att driva verksamhet med joniserande strålning är också den som har ansvaret för personalens strålskydd. Informationen på den här sidan är främst riktad till dig som är tillståndshavare. Du måste följa Strål­säker­hets­myndig­hetens föreskrifter och se till att personalen utsätts för så lite strålning som möjligt.

Även för dig som är arbetstagare är det förstås bra att känna till kraven på ett bra strålskydd.

Kategoriindelning

Alla som arbetar med joniserande strålning ska kategoriindelas efter hur mycket strålning kroppen exponeras för.

Du och din personal delas in i antingen kategori A eller B, beroende på vilken typ av arbete ni utför och vilka stråldoser ni riskerar att få.

Kategori A riskerar att utsättas för högst stråldos. Därför ska sådan personal bära dosimeter och regelbundet undersökas av läkare.

Persondosimeter mäter stråldos

Personal i kategori A ska bära persondosimeter och deras stråldoser ska rapporteras till Svedos, det nationella dosregistret. Denna mätning måste följas upp av arbetsgivaren. Det måste även göras en utvärdering, där stråldosen ställs mot arbetssätt och rutiner.

Bra arbetssätt minskar stråldosen

Så här går det att minska strålningen som personalen utsätts för:

 • Minska tiden i strålfältet.
 • Öka avståndet till strålkällan.
 • Minska strålkällans styrka.
 • Använd strålskärm och/eller skyddskläder av skärmande material. Sådant material är exempelvis bly och betong.

Förvaring av radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen som inte används ska förvaras inlåsta så att de inte är åtkomliga för obehöriga.

Förvaringsplatsen ska vara

 • brandsäker
 • avskärmad så att stråldosen för de som kommer i närheten inte överskrider gränsvärdet i föreskrifterna
 • märkt med varselsymbol för joniserande strålning med texten "Förvaringsplats för radioaktiva strålkällor"
 • eller "Förvaringsplats för radioaktivt material" samt namn och telefonnummer till den person som svarar för förvaringen på platsen.

Organisation och ledning

Som tillståndshavare ska du

 • ha en organisationplan som beskriver ansvarsfördelningen i verksamheten
 • informera berörd personal om hur strålskyddsverksamheten är organiserad
 • se till att strålskyddsverksamheten ingår i den interna kontrollen av arbetsmiljön
 • ha tillgång till en strålskyddsexpertfunktion i vissa verksamheter med joniserande strålning, se nedan.

Ledningssystem

Det ska finnas ett ledningssystem som inkluderar kraven på strålskydd. Alla som deltar i verksamheten ska känna till innehållet och ha tillgång till ledningssystemet i arbetet.

Rätt kompetens

Följande gäller för personer som deltar i arbete med strålning:

 • All personal som deltar i arbete med strålning ska ha den kompetens som krävs för att arbeta strålsäkert. De ska också ha tilldelats tillräckliga befogenheter och resurser.
 • Strålskyddskompetensen är särskilt viktig för den som utför service, installation och underhåll av utrustning med joniserande strålning.
 • Personalen ska vara väl förtrogen med föreskrifter, rutiner och ansvarsfördelning i strålskyddsorganisationen.
 • Om nya utrustningar eller metoder införs på arbetsplatsen ska all berörd personal få tillräcklig utbildning för att kunna hantera dessa på ett säkert sätt.
 • All strålskydds- och användarutbildning bör ske regelbundet och vara dokumenterad.