Strålskyddsexpertfunktion

Tillståndspliktiga verksamheter med joniserande strålning ska ha tillgång till en strål­skydds­expert­funktion enligt 3 kap. 13 § i Strål­säkerhets­myndig­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillstånds­pliktig verksamhet med joniserande strålning.

Kravet på strålskyddsexpertfunktion gäller bland annat följande verksamheter:

 • Veterinärmedicinsk röntgen (ambulerande röntgen, häströntgen, genomlysning, C-båge, CT)
 • Industriell radiografering
 • Radiografering i egenbyggt slutet utrymme
 • Verksamhet med slutna strålkällor med hög aktivitet (HASS)
 • Verksamhet med öppna strålkällor (som överstiger värden i bilaga 1 i SSMFS 2018:2)
 • Tillverkning av tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning eller som innehåller radioaktiva ämnen
 • Installation och underhållsarbete där hänsyn behöver tas till strålskyddet. Det finns risk att komma åt strålfältet eller strålskyddsåtgärder behöver vidtas
 • Verksamhet med acceleratorer
 • Medicinska exponeringar

En strålskyddsexpertfunktion kan bestå av en eller flera personer, strålskyddsexperter, med olika kompetenser. Den som ska ingå i en strålskyddsexpertfunktion måste vara godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten

Ansökan kan skrivas fritt i brevform och ska, för varje person som strålskyddsexpertfunktionen omfattar, innehålla följande:

1. Kopia på examensbevis som visar att personen har relevant utbildning

3 kap. 13 § SSMFS 2018:1 ställer krav på examen inom fysik, teknik, kemi, biologi, det vill säga minst 180 högskolepoäng, eller annan relevant utbildning. Här ryms sjukhusfysiker- eller radiofysikexamen och relevant civilingenjörsutbildning. Med annan relevant utbildning avses likvärdig utbildning i annat land, eller ett antal kurser vars samlade innehåll motsvarar ovanstående utbildningar.

2. Beskrivning av personens kompetens om strålskydd och tillämplig lagstiftning som är relevant för den avsedda verksamheten

Teoretisk kompetens inom strålskydd kan fås genom utbildning, men framför allt genom arbetserfarenhet inom strålskydd. Beskriv hur respektive person, som ansökan avser, har fått sin strålskyddskompetens. Beskriv även personens kunskap om den strålskyddslagstiftning som är relevant för verksamheten.

Med kompetens om strålskydd menas exempelvis att

 • kunna göra beräkningar och mätningar för att värdera risker inom strålskyddet
 • ha kunskap om grundläggande strålskyddsprinciper
 • ha kunskap om biologiska effekter av strålning
 • kunna strålningsfysikaliska begrepp, storheter och enheter.

Hur bred och djup kompetens som behövs är beroende av

 • verksamhetens art och omfattning
 • vilka strålkällor som används
 • hur strålkällorna används.

3. Beskrivning av personens arbetserfarenhet för den avsedda verksamheten

Den eller de strålskyddsexperter som ingår i strålskydds­expert­funktionen ska kunna ge råd inom de områden som anges i bilaga 5 i SSMFS 2018:1 och som är relevanta för verksamheten. Den arbets­erfarenheten som beskrivs ska visa att personen har tillräcklig erfarenhet och kompetens för detta. Utgå gärna från punkterna i bilaga 5 och beskriv utifrån dessa den erfarenhet som den eller de tilltänkta strålskyddsexperterna har.

Den verksamhet och de strålkällor som arbets­erfarenheten omfattar behöver vara likadana eller likartade för att säkerställa att relevanta råd ges till tillstånds­havaren. Exempelvis behöver en person som ingår i en strålskyddsexpertfunkton ha arbetat med fråge­ställningar kring utformning av lokaler för att kunna ge råd om detta för den verksamhet ansökan avser. Arbets­erfarenhet av en typ av strålkälla eller verksamhet innebär inte per automatik att relevanta råd kan ges för en annan typ av strålkälla eller verksamhet. För att kunna ge relevanta råd kring exempelvis optimering av strålskyddet, åtgärder vid händelser och förhållanden eller kompetens avseende strålskydd för arbetstagare och allmänheten behöver personen vara insatt i verk­samheten, hur arbetet utförs och vilka risker som finns i verksamheten.

4. Befogenhet att rapportera direkt till verksamhetens högsta ledning

Enligt 3 kap. 12 § SSMFS 2018:1 ska verksamheten ha tillgång till en strålskyddsexpertfunktion som är anpassad till verksamhetens art och omfattning samt har befogenhet att rapportera direkt till verksamhetens högsta ledning.

Redogör för strålskyddsexpertfunktionens befogenhet samt hur rapportering kommer ske till verksamhetens högsta ledning.

Ansökan skickas till myndighetens registratur via e-post.

Har du frågor om strålskyddsexpertfunktionen, kontakta oss via e-post.