Frågor och svar om elektromagnetiska fält (EMF)

Din avgränsning ger 18 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Är det en hälsorisk att bo eller vistas nära en kraftledning?

  Det finns inga vetenskapligt säkerställda hälsorisker med elektromagnetiska fält om gällande referensvärden respekteras. Det finns dock en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska studier observerat en genomsnittlig...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Ska jag vara orolig för en mobilmast (basstation) i närheten av mitt hem?

  Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor på olika platser i samhället. Resultatet visar att även om vi lägger ihop exponeringen från olika typer av sändare så är den totala exponeringen för radiovågor oftast låg på platser där allmänheten vistas. Utifrån det underlag som hittills...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Om fler basstationer byggs i min närhet, betyder det högre nivåer av radiovågor?

  Varje ny antenn som avger radiovågor kommer i sitt närområde att öka radiovågsnivån, hur mycket beror på avstånd till antennen och flera andra faktorer som riktning, avstånd och hur mycket dämpande material det finns i tillexempel väggar och tak. Vanligtvis är den nivå av radiovågor som vi exponeras för i våra bostäder...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Finns det gränsvärden för elektromagnetiska fält?

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram riktlinjer för hur hög strålningen som högst bör vara på allmänna platser. En sådan riktlinje kallas referensvärde. Referensvärdena anger den högsta strålningsnivån som allmänheten bör exponeras för. Myndighetens referensvärden bygger på EU-riktlinjer, som...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Varför har en del länder lägre referensnivåer för elektromagnetiska fält än Sverige?

  Vi har samma referensnivå i Sverige som i andra EU länder, men det stämmer att några länder har satt en lägre nivå. Anledningen till att vi har våra referensnivåer är för att det övergripande forskningsläget visar att det saknas vetenskapligt säkerställda samband mellan ohälsa från elektromagnetisk strålning...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Varför utelämnas en del forskningsrapporter i myndighetens vetenskapliga rapport om elektromagnetiska fält?

  Strålsäkerhetsmyndigheten följer och utvärderar den befintliga forskningen regelbundet och beaktar resultat från studier som är utförda på ett vetenskapligt korrekt sätt. Tyvärr är det flera studier som faller utanför. I den rapport vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält ger ut årligen redovisas också...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Kan Strålsäkerhetsmyndigheten eller någon annan myndigheten mäta EMF från basstationer eller liknande i min bostad?

  Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att de skadliga effekterna av olika slags strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt. Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar omfattar allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. Vi utvärderar forskning, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter.

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Kan jag själv mäta elektromagnetiska fält?

  Det finns idag en mängd olika typer av utrustningar för mätning av elektromagnetiska fält. Dessa varierar väldigt i utformning och noggrannhet. Det är tyvärr inte så att man som privatperson själv kan köpa en enklare mätare för att korrekt kartlägga elektromagnetiska fält i till exempel sin bostad. För att få en uppfattning...

  Innehållstyp: Frågor och svar