Publikationer

Din avgränsning ger 240 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:29e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2007

  The safety level of the plants is maintained at an acceptable level. SKI has in its regulatory supervision not found any known deficiencies in the barriers which could result in release of radioactive substances in excess of the permitted levels. SKI considers that improvements have been

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:38 Methodology for description and evaluation of cost profiles and cost structure during transitions period

  A demanding task for our generation is to assure the appropriate financial resources are invested in the Swedish Nuclear Waste Fund. This will enable future generations to execute the decommissioning and dismantling of nuclear power reactors and other nuclear facilities in a prudent manner. The

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:50 Study on Developments in Accident Investigation Methods: A Survey of the “State-of-the-Art”

  The objective of this project was to survey the main accident investigation methods that have been developed since the early or mid-1990s. The motivation was the increasing frequency of accidents that defy explanations in simple terms, for instance cause-effect chains or “human error”. Whereas the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:49 En studie av olycksutredningsmetoders utveckling: En sammanställning över “State-of-the-Art”

  Projektets syfte var att kartlägga de huvudsakliga olycksutredningsmetoder som utvecklats sedan början av 1990-talet. Motivationen är den ökande frekvensen av olyckor som sätter sig upp mot förklaringar i enkla termer, så som orsak-verkanskedjor eller mänskliga fel. Medan komplexiteten hos

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:34 Utformning av larmsystem i svenska kärnkraftverk

  Det pågår flera stora moderniseringsprojekt inom den svenska kärnkraftindustrin. En del i dessa projekt består av att man helt eller delvis byter ut analoga informations- och manöversystem i kontrollrummen till digitala vilket förändrar larmsystemen. Digitala larmsystem har en mängd fördelar men

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:54 Vägledning för insatsplanering i kärntekniska anläggningar

  Vägledningsdokumentet ger en processbeskrivning för att utforma systemet för insatsplanering, däremot inte att skapa färdiga instruktioner och layouter. Ett stöd för att planera insatsen är information om olika typbränder. Typbrand är en enkel beskrivning av hur en viss typ av brand kan utvecklas

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:29 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2007

  Säkerheten vid de svenska reaktorerna upprätthålls på en godtagbar nivå. Det har vid tillsynen inte uppdagats några kända brister i barriärerna som medför utsläpp av radioaktiva ämnen vilka överstiger gällande gränser. SKI bedömer att förbättringar i ledning, styrning och uppföljning av

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:31 Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar – del 2

  Med anledning av avregleringen av elmarknaden i slutet av 1990-talet och den ökade fokuseringen på ekonomi och effektiviseringar av verksamheterna vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige lät SKI genomföra en studie av hur tillståndshavarna Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Forsmarks Kraft AB

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:33 Risk-informed assessment of defence in depth, LOCA example

  The methods that are used today in PSA are applicable for evaluating defence-in-depth levels 1 and 2. Failure data can be determined through: human reliability analysis, riskinformed in-service-inspection methodology, system reliability analysis and directly from plant specific failure data for

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:32 Erfarenheter från International CCF Data Exchangeprojektet (ICDE), Rev 0

  Rapporten ger grundläggande information om common cause failure (CCF) konceptet och insikter från drifterfarenheter om inträffade CCF-händelser i säkerhetsrelaterade komponenter i såväl utländska som inhemska kärnkraftanläggningar. De drifterfarenheter som förmedlas i rapporten är avsedda att

  Innehållstyp: Publikationer