SSMFS 2008:37 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhänder-tagande av använt kärnbränsle och kärnavfall

Föreskriften finns även på engelska:
SSMFS 2008:37 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations Concerning the Protection of Human Health and the Environment in Connection with the Final Management of Spent Nuclear Fuel and Nuclear Waste