2016:24 Myndigheters forskningskommunikation

– ett underlag till Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsstrategi

Syftena med denna undersökning är att kartlägga hur olika myndigheter arbetar med forskningskommunikation när det gäller t.ex. syn på kommunikationens syfte och målgrupper, samt att undersöka olika sätt att se på forskningskommunikation.

Undersökningen identifierar tre perspektiv av forskningskommunikation - information, dialog och kunskapsintegrering – och visar att myndigheter idag framför allt arbetar med information och dialog, med syftet att sprida forskningsresultat och engagera sina målgrupper och avnämare i aktuell forskning. Det tredje perspektivet – kunskapsintegrering – handlar framför allt om att nyttiggöra forskningen i den egna verksamheten och i samhället i stort. Undersökningen visar att detta perspektiv ännu är i sin linda, men att det är identifierat som ett utvecklingsområde hos flera av myndigheterna.

Det är centralt att forskningskommunikation utgår från ett tydligt syfte: värdet står i förhållande till vad man vill uppnå. Studien visar att det på SSM finns behov av att utveckla både den linjära och dialogiska kommunikationen, men att det framför allt är kunskapsintegreringen som behöver utvecklas för att öka verkningsgraden och nyttiggörandet av den forskning myndigheten finansierar.