2010:27 Beräkning av merkostnader 2010 -för rivning av de svenska kärnkraftsverken och omhändertagande av restprodukter

Denna rapport beskriver SSM:s beräkningar av merkostnader inför avgiftsförslaget för 2012-2014. Beräkningen görs i enlighet med finansieringslagen och avser samtliga merkostnader fram till dess att restprodukterna från de svenska kärnkraftsverken är slutligt förvarade. Enligt nuvarande beräkningar antas detta ske 2069. Uppskattningar över så lång tid innebär en stor osäkerhet och SSM använder, i likhet med SKB, den successiva kalkylmetoden för att uppskatta ett förväntat värde och skattningens osäkerhet.

Som utgångspunkt för analysen har SSM gjort uppskattningar på de framtida kostnaderna uppdelade efter punkterna i 2§ finansieringslagen. Uppskattningarna gjordes efter diskussioner inom den egna organisationen samt med representanter för berörda externa organisationer. Givet en total årskostnad per arbetare på 1,24 miljoner gav dessa uppskattningar en total kostnad på drygt tre miljarder. Det ska poängteras att denna summa endast är en utgångspunkt för analysen och gäller under speciella omständigheter. Dessa omständigheter granskas kritiskt under analysen och rimlighetsbedömningar görs av en analysgrupp.

Analysen ägde rum under 2,5 dagar våren 2010. Analysgruppen bestod av 17 personer varav nio från SSM. Som moderatorer fungerade Lorens Borg och Steen Lichtenberg. Analysgruppen tog genom en brainstormingprocess fram ett antal osäkerheter och gjorde en tredelad uppskattning över deras påverkan på totalresultatet (minimum, mest troligt och maximum). Resultatet av analysen blev att medelvärde i 2010 års penningvärde bedömdes till 4240 miljoner svenska kronor med en standardavvikelse på 920 miljoner svenska kronor. Dessa värden är odiskonterade.