2010:29 SKI:s och SSI:s synpunkter på SKB:s FoU/Fud-program 1986-2007

SKB har sedan 1986 lämnat in Fud-program vart tredje år till dåvarande Statens kärnkraftinspektion (SKI) för granskning och utvärdering. SKI och dåvarande Statens strålskyddsinstitut (SSI) har kommenterat ett stort antal frågeställningar i samband med granskningarna. Myndigheternas målsättning har varit att påverka SKB:s utformning av Fud-programmen, bland annat med syfte att framtida slutförvarsansökningar ska kunna uppfylla kraven de prövas emot.

SKB planerar att lämna in ansökningarna för slutförvaret för använt kärnbränsle första kvartalet 2011 och därför är det nu angeläget för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att följa upp SKB:s hantering av viktiga synpunkter på Fud-programmen. En utgångspunkt för denna uppföljning är att sammanställa hur SKB har hanterat viktiga frågor som myndigheterna har tagit upp i granskningarna av Fud-programmen och i samrådsförfarandet som har varit kopplat till programmen. Uppföljningen förväntas bli ett viktigt bidrag till planeringen och genomförandet av granskningen av ansökningarna för kärnbränsleförvaret.

Bromma Geokonsult (BG) har sammanställt och värderat myndigheternas kommentarer på Fud-programmen och betydelsefulla synpunkter som framkommit under de samråd myndigheterna har haft med SKB inom ramen för Fud-programmen. Därutöver har BG identifierat frågor utifrån denna sammanställning som är av vikt för SSM:s granskning av ansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Dessa har kategoriserats inom ett antal olika ämnesområden som bränsle, kapsel, buffert och återfyllning, geosfär, klimat, bergbyggnad och deponering, platsundersökning, övriga frågor och utestående frågor från genomförda samråd.