2012:45 Beräkning av merkostnader 2012 för avveckling och rivning av de svenska kärnkraftverken och omhändertagande av restprodukter

I föreliggande rapport presenteras Strålsäkerhetsmyndighetens beräkningar av statens förväntade framtida kostnader, de så kallade merkostnaderna. Beräkningen görs i enlighet med lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) och avser de förväntade kostnaderna från och med 2013 till dess att restprodukterna från de svenska kärnkraftverken är slutligt förvarade. För att göra merkostnadsanalysen använder SSM en metod, den så kallade successiva principen, för att uppskatta ett förväntat värde och dess osäkerhet.

Det primära syftet med merkostnadsanalysen är att genomföra en så realistisk skattning som möjligt av framtida merkostnaders nuvärde, inklusive dess osäkerhet.

Resultatet blev att medelvärdet i 2012 års penningvärde bedömdes till 5 050 miljoner kronor med en standardavvikelse på +/- 1 632 miljoner kronor. Penningvärden är odiskonterade. Bland de faktorer som analysgruppen anser vara mest osäkra kan nämnas internationell politik och ekonomi, svensk politik och opinion samt reallönevariation.