2018:05 Clab och inkapslingsanläggningen (Clink)

Beredning inför regeringens prövning
Slutförvaring av använt kärnbränsle

Förord

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lämnat in två ansökningar enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) om att dels få uppföra och driva en inkapslingsanläggning i anslutning till det befintliga mellanlagret för det använda kärnbränslet, Clab, (tillsammans benämnt Clink) i Oskarshamns kommun och dels ett slutförvar för det använda kärnbränslet i Forsmark i Östhammars kommun.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är beredande myndighet inför regeringens beslut rörande tillstånd enligt kärntekniklagen och ska efter granskningen lämna över ansökningarna, med eget yttrande, till regeringen.

SKB:s ansökningar är omfattande och berör komplexa frågeställningar. SSM har valt att dela upp granskningen av ansökningarna i fyra delar som resulterat i varsin granskningsrapport. Rapporterna hanterar Clink-ansökan, frågor kopplade till uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, den långsiktiga strålsäkerheten efter förslutning av slutförvaret respektive systemövergripande frågor.

Tillsammans med granskningsrapporterna överlämnar SSM till regeringen en sammanställning av de synpunkter som inkommit från olika intressenter i de remissomgångar som hållits. En sammanfattande rapport har även tagits fram som på ett mer övergripande sätt presenterar granskningen och de resultat den resulterat i.

De rapporter från SSM:s beredningsarbete som överlämnas till regeringen är:

  • SSM2011-1135-20. Sammanfattande rapport över SSM:s granskning av SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle.
  • SSM2015-279-21. Granskningsrapport Inkapsling och fortsatt mellanlagring av använt kärnbränsle (Clink).
  • SSM2011-1135-19. Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen.
  • SSM2011-1135-17. Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning.
  • SSM2011-1135-18. Granskningsrapport Systemövergripande frågor.
  • SSM2011-1135-21. SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle.

Den här rapporten presenterar resultat och bedömningar från granskningen av ansökan om att få uppföra en inkapslingsanläggning i anslutning till Clab, det som SKB benämner Clink.

En tidigare version av rapporten lämnades 2016 till mark- och miljödomstolen inom ramen för domstolens remiss. Rapporten har sedan dess uppdaterats i det avseende att

  • kommentarer som inkommit från SSM:s remissinstanser är beaktade,
  • avsnitt 5.5 har justerats så att jämförelsen mellan uppgifter i SKB:s Clink-ansökan och MKB även görs mot uppgifter i SKB:s kompletteringar bilaga K:20, och
  • redaktionella ändringar har genomförts.