2019:19 Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter avseende SKB:s ansökan enligt kärntekniklagen om utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Bakgrund

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan enligt kärntekniklagen om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Inkomna remissynpunkter inom ramen för myndighetens beredning av ansökan redogörs löpande för i SSM:s granskningsrapport (Granskningsrapport – Utbyggnad och fortsatt drift av SFR; SSM, 2019) under det område som synpunkten berör. I anslutning till remissynpunkten redogörs även för hur SSM har beaktat synpunkten i fråga.

I syfte att ge en översikt av samtliga inkomna remissynpunkter och hur de har beaktats av SSM redovisas i denna PM även inkomna remissynpunkter separat under de olika delområden som ansökansunderlaget täcker:

  • Prövningen enligt kärntekniklagen
  • Tillståndsvillkor
  • Anläggningsutformning, drift m.m.
  • Långsiktig strålsäkerhet
  • Miljöbalkens krav, optimering och bästa möjliga teknik
  • Övriga frågor.

Remissynpunkter som ligger utanför SSM:s sakområde, dvs. synpunkter som inte berör strålsäkerhetsfrågor, ingår inte i denna remissammanställning. Hänvisningar till rapportdelar, kapitel och avsnitt som görs i anslutning till SSM:s beaktande av remisskommentarer avser SSM:s granskningsrapport (SSM, 2019).

Inkomna remissvar och synpunkter från allmänheten återfinns i ärendena:

  • Dnr SSM2015-1640: Remiss – Begäran om yttrande angående SKB:s SFR-ansökan
  • Dnr SSM2017-5439: Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen av SKB:s ansökan om utökad verksamhet vid SFR