2013:03 Torium – en studie ur ett kärntekniskt perspektiv

Den nu resulterande rapporten berör kortfattat toriums egenskaper, förekomst samt dess användningsområden utanför den kärntekniska industrin. Toriums kärnbränslecykel presenteras, inklusive bränsleframställning och upparbetning. Omfattande härdberäkningar har gjorts för att bl.a. utröna om det uran som framställs kan användas för kärnladdningar. Några exempel på forsknings- och utvecklingsreaktorer med torium gås igenom, speciellt presenteras Indiens planerade toriumprogram.

Vi har valt att låta rapporten vara översiktlig utan att gå in på detaljer för att inte sprida information som kan vara känslig. Därmed kan flera intressenter såsom andra myndigheter, berörd industri och intresseorganisationer få tillgång till resultatet. Förutom rapporten har projektet resulterat i att personal på FOI och SSM fått ökad insikt i processerna genom bl.a. litteraturstudier.