1990:5 Granskning av SKBs FoU-Program 89

SKI:s granskning av FoU-program 89 har resulterat i en granskningspromemoria (SKI Teknisk Rapport 90:5) där SKIs samlade synpunkter redovisas. Här återges en sammanfattning av dessa synpunkter inom olika delområden.

SKI vill på grundval av erfarenheterna från den genomförda granskningen framföra vissa synpunkter på presentationen av programmet som kan vara av värde för SKB vid framtagningen av kommande FoU-program. I texten förekommer flera upprepningar samtidigt som det krävs att man läser på flera ställen för att få tillräcklig information inom ett visst delområde. Sambandet mellan de olika fackområdena klargörs inte heller tillräcklig.

Vidare diskuteras delvis samma forskningsinsatser dels under de olika fackområdena och dels under ett antal större projekt. För de stora projekten borde sammanfattande beskrivningar ha givits och beskrivningar ur organisatorisk synpunkt. Den detaljerade tekniskvetenskapliga beskrivningen skulle ha redovisats under respektive fackområde.