95:63 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1994-95

Enligt proposition 1990/91:88 om energipolitiken skall regeringen varje år i budgetpropositionen redovisa drifts- och säkerhetsförhållanden vid de svenska kärnkraftreaktorerna. Regeringen har i regleringsbrevet uppdragit åt SK! att, i samarbete med Statens strålskyddsinstitut (SS!) årligen senast den 15 november till regeringen redovisa säkerhetsoch strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. SK! har av miljödepartementet underhand beviljats visst anstånd med redovisningen.

Föreliggande redovisning omfattar drijtåret 1994/95, dv.s. tiden efter avslutade revisionsavställningar 1994 till och med revisionsavställningarna 1995. Denna rapport anknyter, liksom föregående års rapporter, till det sätt att redovisa säkerhetsläget som användes i den första rapporten i serien, Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken (SK! Teknisk rapport 90:1, SS/-rapport 90-1) som överlämnades till regeringen den 9 januari 1990. Föreliggande redovisning följer i stort denna rapports disposition. Med hänsyn till pågående energipolitiska diskussion har redovisningen i årets rapport gjorts något utförligare än under närmast föregående år.

SSI ansvarar för avsnittet om strålskyddsläget. Avsnitten om avfallshantering och beredskap har skrivits gemensamt av myndigheterna.