1996:26 Status för gjutet rostfritt stål i äldre svenska kärnkraftverk

En sammanställning av tillståndet för komponenter i gjutet rostfritt stål har gjorts. Bakgrunden till rapporten är de sprickor som upptäckts i ventil- och pumphus i huvudcirkulationskretsarna i Oskarshamn 1.

Syftet med det utförda arbetet är att fil en bild av kunskapsläget när det gäller större gjutna komponenter hos i första hand BWR-reaktorer av externpumpstyp men även senare generationers BWR-reaktorer är av intresse. Arbetet har innefattat en sammanställning av diverse grundfakta samt en genomgång av det material inom området som OKG AB tillställde SKI i samband med FENIX-projektet. Vidare har en sammanställning gjorts av de planerade och utförda undersökningar som gjorts på övriga svenska kärnkraftsanläggningar, som genomfördes under revisionsavställningarna 1995.

En sammanställning av de utländska erfarenheter på grundval av dels en sammanställning från ABB Atom AB och dels diverse kontakter med utländska experter som SKI har haft under 1995.

Det redovisade materialet från OKG AB visar att den omfattande sprickbildning som upptäcktes i ventil- och pumphus i Oskarshamn 1 förmodligen härstammar från tillverkningen även om ett visst inslag av miljöinducerad sprickning inte kan uteslutas. Det som skiljer Oskarshamn 1 från övriga reaktorer är att gjuthuden inte bearbetats bort när komponenten var färdig. Därmed har mindre defekter lämnats och förmodligen kunnat initiera bildning av sprickor vid efterföljande värmebehandlingar.