96:71 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1995-96

Revisionsavställningarna för vissa av reaktorerna blev längre än vad som var planerat detta år, till följd av utökade kontroller och reparationer. Detta har påverkat drifttillgängligheten. Antalet rapporterade händelser har legat på oförändrad nivå jämfört med tidigare år. Sex händelser har klassificerats på den internationella 7-gradiga INES-skalan (se figur 3 sid 9), dock ingen på nivå 2 eller högre.

Erfarenheterna från perioden 1995-96 har återigen visat att åldersbetingade förändringar i anläggningarna måste hållas under uppsikt. Degradering har upptäckts i material som tidigare har ansetts mindre benäget att angripas av så kallad interkristallin spänningskorrosion. Hittillsvarande erfarenheter visar på behovet av fortsatt noggrann kontroll av tillståndet i anläggningarna men också att svagheter och skadebildning förefaller att huvudsakligen fångas upp av kontrollprogrammen. SKI anser därför att det är viktigt att pågående vidareutveckling av kontrollprogram och provningsmetoder fortsätts i oförminskad takt.

I tidigare rapporter har SKI redovisat problem med böjning av bränslepatroner i två av tryckvattenreaktorerna. Atgärder har nu vidtagits för att komma tillrätta med dessa problem. Rapporter från utlandet pekar på att problemet börjat uppträda även där. Under perioden konstaterades sammanlagt nio nya bränsleskador i fem av reaktorerna, d. v.s. mindre än en skada per reaktor och år. Detta innebär en viss ökning i jämförelse med tidigare år. SKI bedömer det dock svårt att uppnå en felfrekvens som understiger 0,5 skador per reaktor och år.

Arbetet med att granska och förbättra säkerhetssystemens tillförlitlighet fortgår vid kraftföretagen och SKI. Drifterfarenheter, såväl svenska som utländska, inhämtas och händelser analyseras. Säkerhetsanalyserna kompletteras och förbättras med hjälp av förbättrade metoder. De återkommande säkerhetsgranskningarna fortsätter att bidra till säkerhetsarbetet. SKI tillmäter dessa en viktig roll i säkerhetsarbetet.