2000:01 Statistisk analys av uppmätta tillväxthastigheter hos spänningskorrosionssprickor (IGSCC)

Sprickor vid interkristallin spänningskorrosion har utgjort ett allvarligt problem inom kärnkraftsindustrin världen över. Ansenliga resurser har fokuserats på försök att förstå mekanismerna bakom denna typ av korrosion och därmed skapa möjligheter att förebygga eller åtminstone lindra problemet. Spricktillväxthastigheten har därvid varit den centrala storheten man försökt analysera och bestämma.

Allteftersom databaserna från laboratorie- och andra experiment vuxit i omfattning har trycket ökat att använda dessa data för utvärdering av upptäckta skador även om den primära målsättningen med dessa data inte alltid varit att kvantitativt belysa tillväxthastigheten hos spänningskorrosionssprickor.  Ett undantag härvidlag är det på SKI's initiativ genomförda internationella projektet,  känt som "SKI Round Robin", i syfte att på ett mera kontrollerbart sätt kunna jämföra olika laboratoriers mätningar av interkristallin spricktillväxt (IGSCC).