2000:15 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1999

Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken under tillsyn av Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI) är gott. Säkerheten och strålskyddet upprätthölls under 1999 på en tillfredsställande nivå i förhållande till de säkerhets- och strålskyddskrav som ställs på de kärntekniska anläggningarna i Sverige och i förhållande till de krav som är allmänt accepterade i jämförbara västländer.

Året har inte uppvisat några händelser eller upptäckter som inneburit att säkerheten varit omedelbart hotad. Inga allvarliga händelser har inträffat som medfört onormala stråldoser eller doser över dosgräns vare sig till personal eller allmänhet. SKI har ändå på grund av inspektioner eller efter rapporter från kraftverken haft anledning att rikta krav mot kärnkraftverken för att säkerheten ytterligare skall förbättras.

Så till exempel upptäcktes vid sommarens avställningar en relativt omfattande sprickbildning i ett säkerhetssystem i vissa kokvattenreaktorer. Upptäckten avslöjade även en del brister i det tillämpade kontrollsystemet där SKI anser att förbättringar behövs. Under senare år har även flera händelser inträffat som lett fram till härdinstabilitet. I samtliga fall har reaktorernas säkerhetssystem fungerat som avsett och skador på bränslet har förhindrats. SKI följer upp händelserna för att försäkra sig om att berörda anläggningar vidtagit åtgärder för att förhindra en upprepning.

Erfarenheterna från 1999 visar på nytt att ett systematiskt säkerhetsarbete med ändamålsenliga underhålls- och kontrollprogram lönar sig. Ett sådant säkerhetsarbete medger fortlöpande omprövning av tidigare säkerhetsanalyser och möjlighet att i god tid identifiera och åtgärda tidigare oupptäckta svagheter i konstruktion och handhavande innan de medfört några allvarliga incidenter eller olyckor.