2001:10 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2000

Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken är gott. Säkerheten och strålskyddet upprätthölls under 2000 på en tillfredsställande nivå i förhållande till de säkerhets- och strålskyddskrav som ställs, vilka är jämförbara med de krav som är allmänt accepterade i jämförbara västländer.

Under året har det inte förekommit några allvarliga driftstörningar som inneburit att säkerheten varit hotad. Inte heller har händelser inträffat som medfört onormala stråldoser eller doser över dosgränserna vare sig till personal eller allmänhet. SKI har ändå haft anledning att rikta krav mot kärnkraftverken för att säkerhetsarbetet ytterligare skall förbättras.

Liksom föregående har det förekommit ett antal fall av spänningskorrosionsskador. Flera av dessa skador ledde till utökade provningar, ingående utredningar, reparationer och driftbegränsningar för de aktuella reaktorerna. Till exempel upptäcktes vid årets kontroller ytterligare defekter i ett säkerhetssystem i vissa av kokvattenreaktorerna. Mer oväntade spänningskorrosionsskador upptäcktes under revisionsavställningen av Ringhals 4. I samband med en planerad återkommande kontroll upptäcktes sprickbildningar i röranslutningar mellan reaktortryckkärlet och reaktorkylkretsarna.

SKI har noggrant följt kraftföretagens arbete med att utreda och åtgärda ovannämnda problem och även ställt krav på kompletterande utredningar i kombination med driftbegränsningar för de aktuella reaktorerna. Fortsatt noggrann uppföljning under de kommande åren är nödvändig liksom vidareutveckling av provningsmetoderna för att bättre kunna karaktärisera och storleksbestämma indikationer på sprickor. Erfarenheterna visar också att det vid anläggningarna måste finnas beredskap för att kunna hantera även oväntade skador.

Omfattande åtgärder har vidtagits i vissa av anläggningarna för att undvika framtida problem med spänningskorrosion. Som exempel kan nämnas att Forsmarks Kraftgrupp AB i förebyggande syfte har bytt ut interna delar och vissa anslutande rörsystem i reaktortryckkärlen.