2001:36 Kartläggning av strategiskakompetensbehov för kärntekniskverksamhet i nuläget och för framtiden

SKI skall, på uppdrag av regeringen, före utgången av år 2001 redovisa en uppdaterad strategi för sin framtida inriktning på forskningen och som ett led i detta arbete bedöma det framtida nationella kompetensbehovet och hur detta skall tillgodoses.

ES-konsult har i detta sammanhang av SKI fått uppdraget att - genom en till industrin och säkerhetsmyndigheten SKI riktad enkät - kartlägga de för säkerheten viktiga, strategiska, kärntekniska kompetensbehoven och då särskilt med hänsyn till nödvändig, specifikt kärnteknisk kompetens2 som efter hand kan komma att tunnas ut genom det politiska beslutet att avveckla kärnkraftanvändningen i Sverige. Avsikten är att med utgångspunkt från resultaten därefter klarlägga vilka krav som därmed ställs på för ändamålet anpassad utbildning vid universitet och högskolor.

I enkäten, som har utarbetats i samarbete med SKI, har uppgifter samlats in om den strategiska kärntekniska kompetensen uppdelad på elva för ändamålet definierade områden. Frågorna har gällt antalet anställda med olika slag av eftergymnasial utbildning från universitet och högskolor som för närvarande representerar de olika kompetensområdena vid de tillfrågade organisationerna och vilka de motsvarande personalbehoven bedöms vara på 10 års sikt. Vad gäller kompetenstillgången i dagsläget frågades efter den högutbildade personalens fördelning på olika kategorier i fråga om utbildning, ålder och erfarenhet, samt personalomsättningen i form av nyanställning och avgångar under de senaste 5 åren. I enkäten ställdes också vissa allmänna frågor i sammanhanget.