2002:14 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2001

Under året har det inte förekommit några allvarliga driftstörningar vid de svenska kärnkraftverken som inneburit att säkerheten varit hotad. Inga händelser har inträffat som medfört onormala stråldoser eller doser över dosgränserna vare sig till personal eller allmänhet.

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har ändå haft anledning att i olika sammanhang rikta krav mot tillståndshavarna för att ytterligare driva på säkerhetsarbetet. Säkerheten och strålskyddet upprätthölls under 2001 enligt de säkerhets- och strålskyddskrav som ställs av de svenska myndigheterna SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI. Kraven är jämförbara med de krav som är allmänt accepterade i jämförbara västländer.

År 2001 blev det fjärde året i följd med sjunkande stråldoser vid de svenska kärnkraftverken. Det är effekten av ett långsiktigt arbetet med att reducera strålnivåerna samt ett förbättrat arbetssätt som gett detta positiva resultat. De ombyggnader som genomförts under tidigare år vid en del reaktorer har medfört ett minskat behov av underhåll och provning. Stråldoserna från utsläpp till allmänheten i anläggningarnas närhet ligger under en hundradel av gällande referensvärde, utom för Ringhals där motsvarande värde är sju hundradelar (7%) av värdet.