2007:31 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2006

Säkerhetsproblemen i el-systemen vid reaktor Forsmark 1 var den dominerande händelsen i de svenska kärntekniska anläggningarna under 2006. Händelsen har fått stor betydelse för synen på tillförlitligheten när det gäller säkerhetssystems funktioner och har väckt stor internationell uppmärksamhet. I samband med SKI:s utredning av händelsen konstaterades att bolagets ledningssystem inte tillämpades fullt ut i samband med tekniska ändringar och provningar. Hur väl tillståndshavaren följer sitt ledningssystem är en viktig indikator för säkerhetskulturen.

Som en följd av dessa uppdagade brister i Forsmark har SKI omprövat sin tidigare positiva bedömning av säkerhetsarbetet vid Forsmarksverket. Detta har bland annat inneburit att SKI ställt

Forsmarksverket under s.k. särskild tillsyn1. I ett kompletterande yttrande till regeringen den 1 november 2006 informerade SKI även att för det fall regeringen skulle bevilja Forsmarks Kraftgrupps ansökan om effekthöjning i bolaget reaktorer har myndigheten inte för avsikt att inleda granskning av underlag och därmed inte heller medge provdrift med en högre termisk effekt så länge som den särskilda tillsynen kvarstår.

Händelsen den 25 juli 2006 ledde inte till några utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen.

Den här rapporten finns även på engelska:
2007:31e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2006