2007:35 Urananrikning med laser och plasmaseparation - en analys med fokus på exportkontroll

Den nu resulterande rapporten berör kortfattat några generella principer för laseranrikning, både separation av atomärt uran – AVLIS - och separation av uran i molekylär form – MLIS. Vidare berörs mycket översiktligt några andra metoder inklusive plasmaseparation. Dessutom nämns vilken utrustning som kan komma ifråga, indikatorer på laseranrikning, mm. Vi har valt att låta rapporten vara översiktlig utan att gå in på detaljer för att inte sprida information som kan vara känslig. Därmed kan flera intressenter såsom andra myndigheter, berörd industri och intresseorganisationer få tillgång till resultatet. Förutom rapporten har projektet resulterat i att personal på FOI och SKI fått ökad insikt i processerna genom bl.a. litteraturstudier.

Det genomförda arbetet visar att SKI:s mål att ha tillgång till aktuell kompetens inom laseranrikning har uppnåtts. Det finns andra områden som skulle kunna ingå i en framtida studie. SKI ämnar därför låta FOI fortsätta studier i kompetenshöjande syfte inom de områden av kärnbränslecykeln som SKI bedömer vara mest angelägna. FOI har i tidigare projekt studerat tungvattenproduktion (SKI Report 2003:15), anrikning med gascentrifug (SKI Report 2005:44) och urankonvertering (SKI Report 2006:08). Dessutom har SKI genomfört en separat studie av grafit ur exportkontrollsynpunkt (SKI:Report 2004:44).