2008:04 Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar - Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet?

Med anledning av avregleringen av elmarknaden i slutet av 1990-talet och den ökade fokuseringen å ekonomi och effektiviseringar av verksamheterna vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige lät SKI genomföra en studie av hur tillståndshavarna Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Forsmarks Kraft AB integrerar ekonomi och säkerhet i sina ledningssystem (SKI Ra ort 2005:53). En farhåga internationellt såväl som nationellt var vid denna tid unkt att fokuseringen å ekonomi skulle kunna äventyra säkerheten och säkerhetsmålen. I studien betonades bl.a. vikten av att rocessen för beslutsfattande avseende att anläggningarna är driftklara, s.k. driftklarhetsbeslut, fungerar väl.

Hur dessa beslut fungerar i raktiken studerades dock inte i studien från 2005. SKI beställde därför en studie om hur beslutsfattandet går till i raktiken och vilket stöd som ledningssystemet ger så att säkerheten är i fokus. Inträffade händelser, t.ex. den s.k. blandarhändelsen i Barsebäck under 2002-2003 och den s.k. HTG-händelsen å Oskarshamn 3 under 2003, visade dessutom å ett alltför avvaktande förhållningssätt vid identifierade avvikelser under drift. Dessa händelser samt SKI:s identifierade farhåga vid den här tid- unkten om att trycket å lönsamhet och roduktion skulle kunna åverka säkerheten negativt utgjorde bakgrunden till studien om driftklarhetsbeslut.

Del 2:
2008:31 Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar – del 2