2008:29 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2007

Säkerheten vid de svenska reaktorerna upprätthålls på en godtagbar nivå. Det har vid tillsynen inte uppdagats några kända brister i barriärerna som medför utsläpp av radioaktiva ämnen vilka överstiger gällande gränser. SKI bedömer att förbättringar i ledning, styrning och uppföljning av säkerhetsarbetet vid reaktorerna har införts under året. I vissa fall har dock SKI beslutat om förelägganden att förbättringsåtgärder ska vidtas. Omfattande åtgärder pågår vid kärnkraftverken för att uppfylla säkerhetskraven i SKI:s föreskrifter, SKIFS 2004:2, om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer och de skärpta kraven på fysiskt skydd. Samtidigt pågår förberedelser för effektökningar vid 8 av 10 reaktorer.

Vid Forsmarksverket har stora ansträngningar gjorts under året för att komma till rätta med de brister i säkerhetskultur och ledningssystem som uppdagades 2006. Ett åtgärdsprogram har tagits fram enligt SKI:s beslut för att förbättra verksamheten. SKI anser att verket visat på en positiv utveckling men att ytterligare förbättringsmöjligheter finns vad det gäller egenkontroll. Det berör bl.a. områdena internrevisionsverksamhet, fristående säkerhetsgranskningsfunktion och arbetspraxis. SKI:s bedömning är att verket genom åtgärdsprogrammet har förutsättningar att nå bra effekter för verksamheten. Sedan 28 september 2006 tillämpar SKI särskild tillsyn vid verket.

Oskarshamnsverket har under året arbetat med att förbättra organisation och rutiner på flera områden. Verket har etablerat rutiner som ger förutsättningar att säkerställa att beslut omhändertas på ett stringent sätt. Verksamhetssystemet har en tydligare struktur och tydligare fördelning av arbetsuppgifter. Vissa åtgärder återstår dock och ska hanteras under 2008.

Även Ringhalsverket har arbetat med förhållningssätt till rutiner samt egenkontroll. SKI bedömer att åtgärderna ger goda förutsättningar för att ge ett väl belyst underlag vid beslutsfattande i säkerhetsfrågor. Under året har dock uppdagade förhållanden visat att ytterligare förbättringsåtgärder varit nödvändiga. Verket har under 2007 haft förhållandevis många driftstörningar som analyserats för att vidta lämpliga åtgärder.

Den här rapporten finns även på engelska:
2008:29e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2007