2008:54 Vägledning för insatsplanering i kärntekniska anläggningar

Vägledningsdokumentet ger en processbeskrivning för att utforma systemet för insatsplanering, däremot inte att skapa färdiga instruktioner och layouter. Ett stöd för att planera insatsen är information om olika typbränder. Typbrand är en enkel beskrivning av hur en viss typ av brand kan utvecklas och dess eventuella risker samt val av släckmedel och -metod. Olika sorters typbränder beskrivs i bilaga 6. Utbildning av drift- och ledande insatspersonal är en viktig faktor för att en insatssituation skall kunna hanteras så effektivt som möjligt.