2009:10 Regleringen av matarvattenflödet i en BWR. Med exempel från Forsmark 2

Säkerheten i kärntekniska anläggningar ska upprätthållas genom att radiologiska olyckor förebyggs. I reaktorer sker detta genom att det finns flerfaldiga barriärer och ett så kallat djupförsvar. I djupförsvaret ingår att åtgärder vidtas för att tillförsäkra lugn och störningsfri drift utan transienter som kan utmana säkerhetssystemen. Exempel på transienter som ska undvikas är sådana som orsakas av felfunktioner i matarvatten- och hjälpmatarvatten¬systemen. Erfarenheten har visat att denna typ av transienter har relativt hög förekomstfrekvens och att de kan ge ett inte obetydligt riskökningsbidrag. Den reaktivitetshändelse som inträffade 1999 i Oskarshamn 2 var en okontrollerad matarvattentransient och en bidragande orsak vid denna händelse har bedömts vara trögheten i matarvattenregleringen.

Det finns därför skäl att ytterligare öka kunskapen om de problem som kan uppkomma i reaktorernas matarvattenreglering och åtgärder som kan vidtas för att undvika dessa. Behovet accentueras dessutom av kärnkraftindustrins planer på effekthöjning i flera reaktorer.