2010:02 Metodutveckling för integrerad validering

Denna rapport har skrivits på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Syftet var att stödja Strålsäkerhetsmyndigheten avseende metodutveckling inom Human Factors området rörande integrerad validering vid kontrollrum. Referensram för arbetet har varit befintliga rekommendationer och anvisningar från kärnkraftsområdet, erfarenheter från granskning av Turbic Validering (Oskarsson, Nählinder & Svensson, 2008), samt erfarenheter från valideringsstudier inom försvarsmakten, exempelvis avseende ledningscentraler och flygförare. Dessa verksamheter kännetecknas av komplexa system i extrema miljöer, ofta med höga risker där mänskliga felhandlingar kan få allvarliga konsekvenser.

En fokusgrupp har genomförts med ansvariga representanter för Human Factors frågor vid samtliga svenska kärnkraftverk. Frågor som diskuterades var bland annat vem/vad en integrerad validering (IV) är till för, vad som bör ingå i en IV, jämförelsen med Baslinjemätning, Designprocessen, SSM:s roll, vilka mätmetoder som ska användas vid IV och hur de påverkas av förändringar i kontrollrummet.

Rapporten tar upp olika frågor rörande valideringsprocessen. Kompletterande mätmetoder vid integrerad validering diskuteras, bland annat dynamiska, psykofysiologiska och kvalitativa metoder för att identifiera problem. Kompletterande analysmetoder för statistisk bearbetning ges. Studien pekar på ett antal brister i valideringsprocessen, bland annat behovet av gemensamma riktlinjer för validering och design, kriterier för olika typer av mätningar, förtydligande av SSM:s roll och rekommendationer för externa aktörers ansvar i valideringsförfarandet. Författarna ger 12 förslag på åtgärder för att åtgärda de identifierade problemen.