2010:06 Upphandling inom kärnkraftsindustrin, kvalitet, säkerhet och beslutsfattande

Upphandling av tjänster eller annan inhyrd personal eller utrustning såsom byggnadsdelar, komponenter, system är att betrakta som en del av den kärntekniska verksamheten och ska därmed omfattas av ledningssystemet med tillhörande nödvändiga instruktioner (Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om säkerhet i kärntekniska anläggningar, SSMFS 2008:1, 2 kap. 8§). Det bör tydligt framgå av ledningssystemet hur bedömningar görs av entreprenörer och leverantörer av tjänster och utrustning för den kärntekniska verksamheten och hur dessa bedömningar hålls aktuella (SSMFS 2008:1, 2 kap. 8§, allmänna råden) . Vidare behöver det finnas tillräckligt med kompetens i organisationen för att upphandla, följa upp och värdera/verifiera att det som beställts stämmer med kravspecifikationerna.

När det gäller upphandling av byggnadsdelar, system, komponenter och anordningar ställer bl.a. myndigheten krav på att dessa ska vara konstruerade, tillverkade, monterade, kontrollerade och provade enligt krav som är anpassade till deras funktion och betydelse för anläggningens säkerhet (SSMFS 2008:1, 3 kap. 4 §). Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar att de svenska kärnkraftverken har etablerade rutiner och instruktioner för hur upphandlingar ska ske.

I och med de stora moderniseringar som pågår vid de svenska kärnkraftverken med syfte att höja säkerheten har tillståndshavarnas förmåga att upphandla t.ex. utrustning blivit en mycket viktig del i säkerhetsarbetet. Strålsäkerhetsmyndigheten har identifierat ett behov av att få en fördjupad kunskap om hur upphandlingen av utrustning går till i praktiken och hur ledningssystemet ger stöd till att fatta beslut så att den leverantör som slutligen väljs ut uppfyller ställda krav på verksamhet, samt kvalitet och säkerhet i de produkter som levereras. PSA Psykologi och beslutsfattande (professor Ola Svenson) har på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört en studie vid ett av de svenska kärnkraftverken om beslutsfattandet vid upphandling.