2010:39 Beskrivning av Eurokoder för betongkonstruktioner

Eurokoder, som är gemensamma europeiska standarder för utformning och dimensionering av bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar, utarbetas av den Europeiska Standardiseringskommittén (CEN) och ges i Sverige ut av det svenska institutet för standarder (SIS). Sverige, liksom de andra CEN-medlemsländerna, är i färd med att ersätta sina nationella dimensioneringsregler med Eurokoder.

I ett pågående utredningsarbete om krav på konstruktion, analys och kontroll av betongkonstruktioner med fokus på reaktorinneslutningar avser SSM att klargöra vad som behövs för att säkerställa dessa konstruktioners mekaniska integritet. Utredningen kommer att ligga till grund för framtagning av förslag till föreskrifter om betongkonstruktioner.