2013:10s Kvalificering av elkomponenter i kärnkraftverk - Hantering av åldring

Syftet med arbetet har varit att skapa ett underlag att användas vid planering av arbetet med miljökvalificering av framför allt komponenter i inneslutningen. Principerna är även tillämpbara utanför inneslutningen i områden som kommer att utsättas för ökad miljöpåkänning i samband med olika händelser.

Rapporten är i två delar: en översiktlig sammanfattning för beslutsfattare och en detaljerad beskrivning av program och bakgrund för hantering av åldring.

Arbetet är avslutat och har tidigare, år 2000, publicerats som Ingemansson Rapport H-14061-r-I. Då det genomförda arbetet bedömdes som intressant för en vidare spridning och för att öka spårbarheten presenterades det som SKI Rapport 01:17 i maj 2002. Detta i sig innebar inte någon förändrad status utan arbetet är ett forskningsarbete och är inte ett uttryck för en officiell ståndpunkt från SKI. För att kunna utnyttjas i det internationella samarbetet gjorde SKI en engelsk översättning som utgavs samtidigt som SKI Report 02:4.

Denna rapport ersätter SKI Rapport 01:17 och tar hänsyn till senare erfarenheter och utveckling av metoder för tillståndsmätningar och deras användning i samband med hantering av åldring.

Statens Kärnkraftinspektion är numera en del av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Den här rapporten finns även på engelska:
2013:10 Qualification of Electrical Equipment in Nuclear Power Plants - Management of ageing