2014:13 Förutsättningar för att upprätthålla och utveckla en välfungerande verksamhet kring erfarenhetsåterföring

Studien har bland annat omfattat att utreda eventuella hinder för tillståndshavarna att upprätthålla och utveckla en effektiv verksamhet kring erfarenhetsåterföring. Studien visade att de största hindren inom de studerade kärnkraftverken ligger i tids- och resursbrist samt i avsaknad av systemstöd och metoder för utvärdering. Processerna förefaller fungera förhållandevis väl när det gäller att identifiera brister. Problemen ligger i att sortera, prioritera och på ett effektivt sätt hantera den stora mängd data som processen genererar. Andra problem som identifierades var svårigheter att vidta åtgärder inom specificerade tidsramar och att följa upp effekter av vidtagna åtgärder.

Studien tar upp ett antal grundläggande förutsättningar för att upprätthålla effektiva system för erfarenhetsåterföring samt övergripande rekommendationer för utformning och implementering av systematisk utvärdering.