2014:31 Degradering i betong och armering med avseende på bestrålning och korrosion

De primära egenskaperna för betongstrukturer i ett kärnkraftverk är dess strukturella styrka och möjlighet att avskärma joniserande strålning. Skade- och belastningsbilden kan komma att påverkas av genomförda och planerade effekthöjningar samt planerade driftsförlängningar av de svenska reaktorerna. Kunskap om huruvida betongen i kärnkraftverk degraderas av bl.a. bestrålning och korrosion är av stor vikt. Strålningsintensitet, typ av strålning, exponeringstid och betongens sammansättning är exempel på parametrar som kan påverka betongens mekaniska egenskaper. Även kunskap om strålningens eventuella inverkan på armeringens mekaniska egenskaper är av intresse. Vetskap om eventuell korrosion i ingjutna stålkonstruktioner i betong orsakad av läckströmmar och elektriska fält är av vikt när betongstrukturens strukturella integritet ska bedömas.

Rapporten beskriver bl.a. följande:

  • Materialet betong och dess degraderingsmekanismer
  • Läckströmskorrosion på armering
  • Allmänt om strålning och avskärmning
  • Exponeringsnivåer i reaktorinneslutning, biologisk skärm och bassänger för lagring av högaktivt material
  • Strålningsinducerad degradering i betong

Framtaget underlag kommer att bidra till att öka kunskapen inom betongområdet speciellt med avseende på degraderingsfrågor. Denna kunskap kan komma SSM tillnytta vid bl.a. granskning av återkommande säkerhetprövningar (PSR) av kärnkraftsanläggningar.