2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen

Projektet har genomförts dels som en litteraturstudie och dels som en intervjuserie vid svenska kärnkraftverk. Litteraturstudien resulterade i en beskrivning av viktiga komponenter inom området säkerhetskultur, faktorer som anses möjliggöra eller förhindra att en god säkerhetskultur uppnås samt metoder och arbetssätt för att utveckla och förbättra en säkerhetskultur. Intervjuserien genomfördes hos samtliga tre kärnkraftverk i Sverige. 

Den samlade analysen lyfter fram de områden som identifierades som viktiga för förändringsarbetet gällande säkerhetskultur. Områden som belyses i rapporten är bland annat: insikt om behov av förändring och motivation till förändring; förändringsprocesser; ledning och ledarskap; kommunikation; utbildning, träning och återkoppling genom observation; lärande och rapportering; systematiskt arbetssätt och uppföljning av effekter; säkerhet och tillfällig personal; säkerhetskultur, regler och procedurer m.fl.  För varje område identifierades ett antal aspekter som anses vara viktiga vid förändringsarbete och för att uppnå en god säkerhetkultur i en verksamhet.