2015:17 Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet

Studien omfattar en litteraturgenomgång kring ledningssystem och dess komponenter samt en intervjuundersökning för att få synpunkter från ett antal utvalda personer med erfarenhet av att arbeta med ledningssystem på olika nivåer.

Av resultaten framkommer att erfarenheter från stora olyckor ofta visar på brister i ledningssystemet och att fungerande ledningssystem bidrar till ökad säkerhet. Av såväl intervjuer som litteraturgenomgång framkom att ledningssystem bör vara integrerade men att säkerhet behöver ha en särställning i ledningssystem för säkerhetskritisk verksamhet. Författaren föreslår i rapporten en egen syntes av komponenter och element i ett ledningssystem för säkerhetskritisk verksamhet.

SSM har genom denna studie fått ökad kunskap som kan användas i tillsynen.