2017:01 Stabilitet och flexibilitet i ledningssystem

Bakgrund

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ställer krav på att kärnteknisk verksamhet ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett ledningssystem som är utformat så att kraven på säkerhet uppfylls. Ledningssystemet, inklusive tillhörande rutiner och instruktioner, ska hållas aktuellt och vara dokumenterat. SSM ställer också krav på att tillämpningen av ledningssystemet, dess ändamålsenlighet och effektivitet ska undersökas av en revisionsfunktion som har en fristående ställning i förhållande till de verksamheter som blir föremål för revision.

I Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsrapport "2015:17 Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet" beskrivs att ett sätt försöka upprätthålla en säker verksamhet är att maximera stabilitet genom central planering, standardisering, hög automationsgrad och litet handlingsutrymme för operatörer. Ett annat sätt är att maximera flexibilitet genom lokal planering, låg grad av standardisering, stödjande teknologi och stort handlingsutrymme för operatörer.

Resultaten visade även att det finns ett behov av balansera stabilitet och flexibilitet i ledningssystemet. Till exempel kan en säkerhetskritisk verksamhet som normalt har en hög grad av stabilitet i ledningssystemet behöva flexibilitet vid underhåll och vid oväntade situationer. En slutsats i studien var att balansen mellan stabilitet och flexibilitet behöver undersökas vidare. Strålsäkerhetsmyndigheten har därför beställt ett forskningsprojekt för att undersöka detta.

Syfte

Syftet med projektet är att fördjupa kunskapen inom området vad gäller att i ett ledningssystem hantera balansen mellan stabilitet och flexibilitet och förmågan att hantera oväntade situationer.

Resultat

Studien genomfördes genom intervjuer med personal från fyra tillståndshavare inom kärnteknisk verksamhet samt företrädare från flygsektorn. Därutöver genomfördes en enkätstudie inom kärnteknisk verksamhet och en litteraturgenomgång med avsikt att kartlägga befintlig kunskap inom området.

Resultatet visar att ledningssystemen i de undersökta organisationerna inom kärnteknisk verksamhet har en hög grad av stabilitet. Avsikten med stabiliteten är att kontrollera risker och att säkerställa att inga händelser med allvarlig konsekvens kan ske. Det finns dock inslag av flexibilitet i delar av ledningssystemen.

Inom kärnteknisk verksamhet skapas balans mellan stabilitet och flexibilitet på olika sätt, exempelvis genom gradering av processer så att dessa kan anpassas efter de behov som finns för de aktiviteter som ska utföras. Balans skapas även genom olika typer av flexibla regler, som skapar möjlighet att anpassa sig till en specifik situation. Ytterligare exempel är rutiner för hur avsteg får göras från ledningssystemet, vilket också ger möjlighet till anpassningar efter olika situationer.