2017:07 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)

Bakgrund

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och de svenska tillståndshavarna har tidigare i ett samfinansierat forskningsprojekt tagit fram anvisningar för dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner, DNB. Rapporten som är baserad på Eurokoderna publicerades som SSM rapport 2014:06. DNB har sedan dess genomgått en generell uppdatering och publicerades både på svenska och engelska som SSM rapport 2015:24 respektive 2015:25. Nuvarande DNB omfattar anvisningar för dimensionering av byggnadskonstruktioner vid kärntekniska anläggningar inklusive detaljerade anvisningar för seismisk dimensionering. För att ytterligare förbättra DNB har SSM gett Scanscot Technology AB uppdraget att vidareutveckla och förtydliga vissa delar i DNB samt komplettera den med ytterligare anvisningar.

Syfte

Syftet med projektet är att vidareutveckla och förtydliga vissa delar i DNB samt komplettera den med anvisningar för dimensionering mot dels brand och dels stöt- och impulslaster.

Resultat

Uppdateringen av DNB huvudsakligen omfattar hållfasthetskontroll av betongkonstruktioner utsatta för brandbelastning samt dimensioneringskriterier för stött- och impulslaster. Den brandtekniska dimensioneringen baseras på motsvarande del i Eurokod 2. Dimensioneringen mot stöt- och impulslaster baseras på Eurokod 1 och 2 och även på andra regelverk, normer och standarder specifika på denna typ av belastning. Uppdateringen omfattar även en tydligare definition av vad DNB täcker in samt en utförligare introduktion till olika typ av klassningar vad gäller strålsäkerhet. Resultaten av arbetet kommer SSM att använda vid säkerhetsbedömningar av byggnadskonstruktioner. Resultaten kan även bidra till att precisera de krav som ska gälla vid analys av sådana konstruktioner i svenska kärntekniska anläggningar inom ramen för myndighetens föreskriftsarbete.