2018:10 Tillståndsbedömningar av betongstrukturer inom kärnkraft – BEKON

Bakgrund

Bedömning av tillståndet hos betongkonstruktioner i kärntekniska anläggningar är en central del i en säker förvaltning av kärntekniska anläggningar. De svenska anläggningarna blir äldre och många har gått eller är på väg att gå in i långtidsdrift vilket gör att tillståndet hos betongkonstruktionerna får allt större betydelse vid säkerhetsbedömningar av anläggningarna. Därför är det viktigt med aktuell kunskap om förekommande degraderingsmekanismer samt kunskap om tillämpliga kontroll- och provningsmetoder för sådana konstruktioner.

Syfte

Syftet med forskningsprojektet är att utifrån en litteraturstudie sammanställa kunskap om lämpliga metoder för bedömning av tillståndet hos betongstrukturer i kärntekniska anläggningar. Denna kunskap är väsentlig för att uppnå hög kvalitet i säkerhetsbedömningar av befintliga anläggningar.

Resultat

Rapporten visar att en god bedömning av en betongkonstruktion kan uppnås genom att ett antal aspekter beaktas av personer med erforderlig kunskap och erfarenhet.

  • Vilka betongytor som ska avsynas alternativt besiktigas besvaras genom en grundläggande förståelse för konstruktionens funktion och hur lasten tas upp i konstruktionen.
  • Vilka degraderingsmekanismer som riskerar att förekomma kan besvaras med hjälp av lokala miljöförhållanden.
  • Vilken metod/inspektionsteknik som kan tillämpas på en specifik betongkonstruktion för identifiering av eventuell skada kan bestämmas utifrån kännedom om möjliga degraderingsmekanismer.
  • Vilka toleransvillkor som kan tillåtas med avseende på eventuell degradering bör fastställas innan inspektion av betongkonstruktionen genomförs. Detta med syfte att öka objektiviteten i bedömningen.

Rapporten har behandlat reaktorinneslutningar och kylvattenvägar. Dess kvalitativa slutsats är att degraderingsmekanismer med risk för konsekvenser på säkerheten är främst korrosion i reaktorinneslutningar och erosion, kloridinträngning, korrosion,

vittring och urlakning i kylvattenvägarna. Projektet bedömer att dessa degraderingsmekanismer bör kunna identifieras med konventionella provningsmetoder så som t.ex. visuell kontroll, bomknackning, karbonatiserings- och kloridmätning, ultraljudprovning samt petrografi.

Resultatet av detta projekt ska kunna bidra vid SSM:s säkerhetsbedömningar av betongkonstruktioner i kärntekniska anläggningar.