2018:27 ESHM13 – En ny PSHA-modell för Europa betraktad ur ett svenskt perspektiv

Sammanfattning

Den seismiska verieringen av de svenska kärntekniska anläggningarna görs idag med användning av markresponsspektra enligt SKI TR 92:3. Inom ramen för ett stort gemensamt europeiskt forskningsprojekt (SHARE/ESHM13) utvecklades den första enhetliga seismiska riskmodellen för hela Europa med seismiska riskkurvor och markresponsspektra för olika överskridandenivåer. I föreliggande studie har jämförts den seismiska responsen för några svenska reaktorinneslutningar huvudsakligen baserat på markresponsspektra enligt SHARE/ESHM13 och SKI TR 92:3. Beräkningsresultaten visar att tillämpning av markresponsspektra enligt SHARE/ESHM13 ger för Ringhals väsentligt högre seismisk respons jämfört med tillämpning av markresponsspektra enligt SKI TR 1992:3. För Oskarshamn och Forsmark visar resultaten på en likartad seismisk risk som är jämförbar med den som SKI TR 92:3 ger. Den aktuella studien innehåller dock enkla överslagsberäkningar och behöver således vidare utvecklas både vad det gäller omfattning och detaljeringsgrad.