2019:13 Organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen

SSM perspektiv

Bakgrund

Kärnkraftsbranschen befinner sig i en ekonomiskt pressad situation. Höjda säkerhetskrav, åldrade anläggningar som kräver mer underhåll och låga elpriser leder till att resursanvändningen måste maximeras. Stora projekt pågår hos tillståndshavarna i syfte att effektivisera organisationerna. Nedskärningar är ett sätt att hantera situationen och kan inkludera åtgärder gällande bemanning, strukturella förändringar i organisationen, minskade investeringar, förändrat underhåll i anläggningarna med mera. Det är en utmanande situation som sätter förmågan att hålla balansen mellan säkerhet och produktion på prov. SSM såg ett behov av ökad kunskap om hur organisationer påverkas i ekonomiskt pressade lägen för att i tillsyn och regelgivning kunna säkerställa att viktiga strålsäkerhetsaspekter beaktas i tillräcklig utsträckning av tillståndshavarna oavsett deras ekonomiska situation.

Resultat

Kartläggningen av de eventuella konsekvenser som kärnkraftsindustrins förändrade ekonomiska situation har medfört visar ett ökat fokus på ekonomi och besparingar.

Detta har bland lett till ett antal organisationsförändringar som införts i syfte att effektivisera verksamheten. Öppenheten och engagemanget för säkerhetsfrågor förefaller inte ha påverkats negativt, dock har viss negativ påverkan på personalens anställningsförhållanden framkommit.

Vidare har kartläggningen visat att processer och rutiner kring beslutsfattande har stramats upp och kräver mer underlag, tid, kontroller och argumentation. Detta har dock även bidragit till att beslutsprocesserna har blivit mer välgrundade, tydliga och transparanta. Under förutsättning att adekvata och välfungerande kontrollfunktioner och barriärer mot risker finns på plats i organisationen, skulle denna högre grad av struktur och systematik kunna gynna säkerheten och kvaliteten i verksamheten. För att potentiella positiva effekter av ökade krav i beslutsprocessen ska kunna uppnås och för att negativa konsekvenser och ökade risker till följd av en förändrad personalsituation ska kunna förebyggas, har ett antal områden identifierats som kräver ett särskilt beaktande. Dessa områden rör huvudsakligen:

  • Säkerställande av kompetens på kort och lång sikt
  • Arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  • Systemförståelse och rutiner för ledning och beslutsfattande

Relevans

Kärnkraftsindustrin befinner sig i en ekonomiskt pressad situation som förutsätter god förmåga att kunna ställa om och anpassa sig till nya förutsättningar och krav. Föreliggande studie har gett SSM en bättre grund samt en ökad kunskap om vad detta kan innebära för tillståndshavarna vilket ger SSM bättre förutsättningar att bedriva en vederhäftig tillsyn inom området.

Behov av vidare forskning

Rapporten tar upp flera områden som kan vara värdefulla att undersöka vidare utifrån föreliggande kartläggning. Detta inkluderar att undersöka olika typer av organisationsförändringars och effektiviseringars inverkan på säkerhet och kvalitet i en verksamhet med ett längre tidsperspektiv där mätningar görs i ett tidigt stadium redan i samband med att beslut fattas om vissa stora förändringar i organisation och affärsmodell. Denna typ av forskningsdesign skulle kunna ge ytterligare insikter om vad som ger upphov till vissa reaktioner och konsekvenser i en organisation under förändring ur ett kausalt perspektiv.

I samband med studiens genomförande har även ett behov av mer evidensbaserad kunskap om effekterna av förebyggande och hälsofrämjande åtgärder och insatser inom säkerhetskritiska verksamheter under press uppmärksammats, vilket därmed är ännu ett område inom vilket det finns ett behov fortsatt forskning framöver.

SSM anser att trots att föreliggande studie kan anses belysa ett antal viktiga frågor och aspekter att ta i beaktande för säkerhetskritiska organisationer som befinner sig i särskilt ekonomiskt pressade situationer, finns det fortfarande behov av fortsatt forskning inom området. Detta innefattar såväl vidare kunskap om ansvarsförhållandet mellan tillståndshavare och ägare och dess betydelse för tillståndshavarens möjlighet att göra de nödvändiga prioriteringar samt fatta de beslut som krävs inom ramen för det ansvar som åligger dem.