2019:29 Myndighetsstöd: Artificiell Intelligens – tillämpning inom kärnkraften

SSM perspektiv

Bakgrund

Området artificiell intelligens (AI) genomgår en omfattande utveckling och stora satsningar görs inom FoU på olika håll runt om i världen. Vinnova fick under 2017 i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning och analys av hur väl artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kommer till användning i svensk industri, offentlig sektor och det svenska samhället samt vilken potential som kan realiseras genom att stärka användningen. När det gäller AI som relaterar till kärnkraften finns internationella exempel med praktiska tillämpningar och användningsområden.

Mot denna bakgrund initierades detta myndighetsstöd som en del i den omvärldsbevakning som görs. Svensk kärnkraft har redan genomgått en omfattande moderniseringsfas men myndigheten behöver inhämta mer kunskap om AI generellt eftersom denna begreppsvärld är tämligen otydlig. En annan aspekt är om AI används i någon form eller det planeras för detta inom svensk kärnkraft.

Målsättningen var i första hand att:

a) få en orientering kring definitioner av de olika begrepp vilka är sammanlänkade med AI som portalbenämning för ”området”

b) genomföra en kartläggning med aktuell bild över hur utvecklingen ser ut med de planer eller tillämpningar som i första hand finns inom svensk kärnkraftindustri med syfte och mål för tillämpningarna.

Resultat

Rapporten ger en ganska komplex men överskådlig bild med definition av de begrepp som relaterar till AI och konstaterar att användningen inom kärnkraftindustrin är mycket liten. Däremot är tillämpningen av AI på frammarsch inom ett annat av myndighetens tillsynsområden nämligen sjukvårdssektorn.

Relevans

Rapporten har skapat ett internt intresse och kan fungera som utgångspunkt för andra projekt med en mer avgränsad inriktning exempelvis mot tillämpningar inom sjukvårdssektorn och dess eventuella strålsäkerhetsrisker.

Behov av vidare forskning

Det finns inga direkta behov av ytterligare myndighetsstöd med denna inriktning men kan fungera som underlag för annan forskning med inriktning mot tillämpningar inom sjukvårdssektorn.