2021:23 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)

SSM perspektiv

Bakgrund

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och de svenska tillståndshavarna Forsmark Kraftgrupp AB, Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Svensk Kärnbränslehantering AB, har tidigare i ett samfinansierat forskningsprojekt tagit fram anvisningar för dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner, DNB. Rapporten som är baserad på Eurokoderna publicerades som SSM rapport 2014:06. DNB har sedan dess uppdaterats ytterligare två gånger och senaste utgåvan är utgiven som SSM 2017:07. För att ytterligare förbättra DNB har SSM gett Scanscot Technology AB uppdraget att vidareutveckla och förtydliga vissa delar i DNB samt komplettera den med ytterligare anvisningar.

Resultat

Uppdateringen av DNB omfattar bland annat hur olika klassningar förhåller sig till varandra och hur dessa kopplar till dimensionerings- och kvalitetskrav, indelning av materialstandarder i olika kategorier och underliggande nivåer samt ytterligare tydliggörande av kopplingen mellan basnormen Eurokoderna och andra i DNB refererade normer. Uppdateringen omfattar också introduktion av olyckshändelser av samma typ som ingår i konstruktionsbasen men med en större amplitud samt helt nya typer av olyckshändelser som har en lägre inträffandefrekvens än de som ingår i konstruktionsbasen.

Relevans

Anvisningarna i DNB kan användas som grund vid dimensionering av nukleära byggnadsstrukturer på motsvarande sätt som ASME-normerna gör för mekaniska anordningar. DNB kan således vara till stor nytta för SSM i sin roll som tillsynsmyndighet vid kontroll i samband med verifiering av kärntekniska anläggningar i olika skeden, till exempel vid nybyggnation, ombyggnader, reparation eller långtidsdrift. DNB kan även utnyttjas som referensdokument vid en eventuell utvärdering av andra regelverk. De tillägg och förbättringar som utförts inom ramen för detta projekt berör viktiga områden i byggsammanhang.

Behov av vidare forskning

För närvarande finns inget ytterligare behov av forskning inom aktuellt område.