2021:25 Simulering av BWR normalvattenkemi

SSM perspektiv

Bakgrund

Primärsystemet i en kokvattenreaktor (BWR) såsom rörledningar och komponenter utgörs bland annat av rostfria stål och nickelbaslegeringar. Dessa material har  påvisats att i olika grad kunna drabbas av interkristallin spänningskorrosionssprickning under de förutsättningar som råder i en BWR. Väl underbyggda samband mellan spricktillväxthastighet och spänningsintensitet för olika material som exponeras i en BWR har därför under lång tid givits betydande vikt. Sådana samband kan användas i skadetålighetsanalyser av komponenter med defekter upptäckta med oförstörande provningsmetoder (OFP), eller för postulerade defekter vars storlek bestäms av den aktuella OFP-metodens detektionsgräns.

För att vid provning, vilket oftast genomförs i autoklaver på laboratorium, kunna ta fram samband mellan spricktillväxthastighet och spänningsintensitet är det viktigt att den miljö som råder under drift av de aktuella anläggningarna kan simuleras på ett rättvisande sätt. Denna rapport syftar till att belysa hur BWR-miljö under oxiderande normalvattenkemi (NWC) bör simuleras med avseende på val av oxidationsmedel och dess koncentration.

Syfte

Målsättningen med denna rapport är att rekommendera hur BWR-NWC ska simuleras i spricktillväxtförsök. En genomgång av litteraturen inom området och erfarenheter från autoklavförsök ligger till grund för rekommendationen. Tyngdpunkterna ligger på val av oxidationsmedel och dess koncentration samt resulterande ECP, alternativt det omvända d.v.s. vilket ECP-intervall som  eftersträvas och hur det upprätthålles genom lämplig tillsats av oxidationsmedel.

Resultat

I föreliggande rapport finns rekommendationer och kommentarer rörande hur BWR NWC-förhållanden bör simuleras avseende typ av oxidationsmedel och dess koncentration. Valet styrs till exempel av faktorer som i vilket sammanhang producerade data skall användas och hur autoklavsystemet där provningen genomförs är uppbyggt. En uppmätt ECP i intervallet 100 – 250 mV SHE hos de provstavar som exponeras bör emellertid eftersträvas.

I diskussionsdelen i slutet av rapporten (kapitel 8) ges rekommendationer och kommentarer rörande hur BWR-NWC-kemi skall studeras och simuleras. Tanken är att denna del skall läsas med kännedom om den bakgrund som ges i de delar av rapporten som föregår diskussionen och inte lyftas ur sitt sammanhang.