1985:08 Radioaktiva ämnen i byggnadsmaterial

Denna rapport redovisar samtliga aktivitetsbestämningar av byggnadsmaterial som har utförts vid statens strålskyddsinstitut (SSI) under åren 1962 och 1972 t.om. 1984.

Proverna har undersökts med avseende på de naturligt förekommande radionukliderna 232Th, 226Ra och 40K. Dessa har jämförts med resultat från mätningar av byggnadsmaterial från 1950-talet. Dessa prover mättes på 1950-talet och har därefter mätts om på 1970-talet.

Det är viktigt att beakta att den strålskyddsrisk som är förknippad med de presenterade byggmaterialen inte beror enbart på deras aktivitetshalter.

Materialen har dels olika densitet, dels olika grad av radonavgång (exhalation) även när 226Ra-halten är densamma. Ur strålskyddssynpunkt koncentreras intresset till radonet som avgår från materialet.