1994:02 Magnetfält från barnkuvöser och barnvärmebäddar

I undersökningen mättes magnetfälten från fyra olika barn kuvöser samt en växelströms- och en likströmsmatad barnvärmebädd. Mätningarna påvisade en starkt varierande, Inhomogen magnetfältsfördelning i kuvöserna. Tre kuvöser hade inom ett begränsat område på kuvösbädden ett magnetfält på 1-2 µT. Fältet avtog till ca. 0,3 µT utanför denna area. I den fjärde kuvösen var fältet starkare än 1 µT över nästan hela ytan av bädden och ökade till ungefär 5 µT i ett avgränsat område. Magnetfältet från den växelströmsdrivna värmebädden var omkring 2 µT över hela madrassen. Den likströmsmatade värmebädden hade inget 50 Hz magnetfält men alstrade ett statiskt fält på 0,8 µT.