1995:32 Stråldoser och markbeläggning i Sverige efter en stor kärnkraftolycka

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har av Energikommissionen fått uppdraget att belysa de möjliga konsekvenserna av radioaktiva utsläpp frän en svensk kärnkraftreaktor i händelse av ett svårt härdhaveri. I uppdraget ingick också att diskutera synen pil risksituationen i världen, samt att referera vad som sagts i tidigare viktigare utredningar. SSI har också i särskild bilaga redovisat inträffade reaktorolyckor.

Uppdraget har utf6rts av en arbetsgrupp inom SSI i samräd med Statens kärnkraftsinspektion (SKI), som lämnat underlag avseende värdering av risker och valda utsläppsparametrar.

Säkerheten mot reaktorolyckor bygger i första hand pä kvalitetskrav pä konstruktion, drift och underhåll av reaktorerna f6r att f6rebygga driftstörningar som kan hota säkerheten. Flera skydds- och säkerhetssystem finns för att hindra att driftstörningar som ändil inträffar leder till haverier. Reaktorinneslutningama skyddar väl mot utsläpp vid eventuella haverier. Under 80- talet infördes som extra säkerhet utsläppsbegränsande system och f6rberedda åtgärder för att f6rebygga överbelastning av inneslutningen och pil andra sätt lindra konsekvenserna om ett . mycket svårt härdhaveri trots allt skulle inträffa. Kravet ställdes dä att (bortsett frän ädelgaserna) inte mer än O,l % av de radioaktiva ämnena i härden fick släppas ut till omgivningen.

Den resulterande säkerheten vid reaktorerna utvärderas äterkommande under överinseende av SKI. Mycket hög säkerhet gäller som villkor för drifttillständen. Teoretiskt går det dock inte att utesluta haveriförlopp som skulle kunna leda till större utsläpp, även om de f6rutsätter omständigheter och kombinationer av flera fel i säkerhetssystemen som är osannolika.