1997:01 Utvärdering av radonavskiljare. Effekt på radon i dricksvatten från bergborrade brunnar

Rapporten redovisar resultat från en utvärdering av nio olika typer av radonavskiljare som våren 1996 fanns att köpa i Sverige. Samtliga utvärderade radonavskiljare reducerar radonhalten i inkommande vatten med 95 - 99%. Dock har så gott som alla visat sig ha vissa tekniska brister. Vid utvärderingen har sammanlagt 32. i bruk varande radonavskiljare besökts. Samtliga dessa avskiljarc. är monterade för att åtgärda höga radonhalter i vatten från i bergborrade brunnar. Vid besöken har avskiljarens förmåga att avlägsna radon från brunnsvatten kontrollerats.

För varje besökt avskiljare har en bedömning gjorts av dess tekniska kvalitet. Kontroller har även gjorts av gammastrålningen från avskiljarna, temperaturen i det vatten som passerat avskiljarna, eventuell bakterietillväxt i avskiljarna samt av utfällning av järn· och manganhydroxid. Ett resultat av utvärderingen är att tillverkarna av avskiljarna efter att ha gjorts uppmärksamma på eventuella tekniska briser successivt förbättrat avskiljarna.

Utvärderingen har på uppdrag av Statens strålskyddsinstitut och Livsmedelsverket utförts av Svensk Geofysik AB, Falun.