1998:15 Strålskyddskonsekvenser från Cs 137 vid användning av biobränsle i stora anläggningar

Denna rapport sammanfattar kunskapsläget om strålskyddskonsekvenser vid användning av biobränsle som är kontaminerat med 137Cs. En uppskattning av stråldosen från olika utsläppsvägar från en stor biobränsleanläggning redovisas. Exponeringsvägarna är:

  1. askläggning på deponi,
  2. askåterföring till skogen,
  3. kondensvattenutsläpp, och
  4. rökgaserfrån skorsten.

I rapporten har beräkningarna utförts för en aktivitetskoncentration av 5 kBq/kg 137Cs i askan, vilket för närvarande är Statens strålskyddsinstituts rekommenderade gränsvärde för askåterföring. Den högsta dosen erhålls vid arbete på en deponi, i storleksordningen 0,1 - 0,5 mSv/a. Sedan kommer dos till kritisk grupp bestående av jägare och samlare vid askåterföring i skogen med 0,02 mSv/a eller för en genomsnittlig svensk befolkning med 0,003 mSv/a.

Rökgaser från skorsten vid normal rening och kondensvattenutsläpp ger låga doser. En bedömning har gjorts av den skogsareal som kan ge askhalter över 5 kBq/kg. Den beräknades till cirka 6 - 7 procent av hela Sveriges skogsareal. Med dagens produktion motsvarar det 3000 - 7000 ton aska/a, detta kan stiga i framtiden med ökande biobränsleanvändning